ኣገዳስነት ዘለዎ ሓጋዚ ሶፍትዌር።

ንሎሚ ፣ከም በዓል ሞያ ኮይንካ ንክትሰርሕ ይኹን ንባዕላዊ ዕግበት፣ ዝኾነ ቅርጺ ኣብ ኮምፕዩተር ንምስራሕ ኣዝዩ ሓጋዚ ጥራይ ዘይኮነ፣ ነጻን ምስ ዝኾነት ዓይነት ኮምፕዩተር ዝሰርሕን ሶፍትዌር ከላልየኩም። እዚ ሶፍትዌር እዚ “ብለንደር” Blender  ይበሃል። ብለንደር ነጻን ኣዝዩ ሓያልን ሶፍትዌር ኮይኑ፣ ኣብ ዊንዶውስ፣ ሊኑክስ ይኹን ማክ እትጥቀም ኮምፒዩተር ብዘይ ዝኾነ ጸገም ጽዒንካ ንምስልታት ንክትሃንጸሉ ጥራይ ዘይኮነ፣ ንዝሃነጽካዮም ምስልታት ካብኡ ከይወጻእካ ከተንቀሳቕሶም፣ ማለት ንሓደ ኣብ ብለንደር ዝሰኣልካዮ ስእሊ፣ ህይወት ክትዘርእሉ የኽእለካ።እዚ ጥራይ ዘይኮነ፣ ብብለንደር ዝሰራሕካዮ ይኹን ብ ካሜራ ዝሰኣልካዮ ቪድዮ ውን ከተቀናብሮ የኽእለካ። እዚ ኩሉ ኣብ ሓደ ሶፍትዌር ዝተጠቕለለ እዩ። ካልኦት ከም ብለንደር ዓይነት ሶፍትዌራት ኣለዉ። ኮይኑ ግን ዋጋኦም ክቡር፣ ወይ ውን ኣብ ሓደ ወይ ክልተ ዓይነት ስርዓተ-ቅለሳ(Operating system) ዝጥቀማ ኮምፕዩተራት ጥራይ ዝሰርሑ ይኾኑ።

ዋላ’ኳ ኣብ ዝኾነት ኮምፒተር ክጸዓንን ክኽፈትን ዝኽእል እንተኾነ፣ ብዝያዳ ውጽኢታዊ  ንክኸውን ግን ፣ ሓንቲ ኮምፕዩተር እንተወሓደ 3 ጊጋ-ሀርዝ (3 GHz)  ቅልጣፈ ዘለዎ ፕሮሰሰር፣ 4 ጊጋባይት ጊዝያዊ ዝኽሪ( 4 GB RAM)  ከምኡ ውን ካብ 2 ጊጋባይት (2 GB) ንላዕሊ ናይ ዝኽሪ ዘለዎ ናይ ስእሊ ካርድ (Graphics card) ዘለዋ ክትከውን ተመራጺ እዩ። መብዛሕትአን ዘመናውያን ኮምፒተራት ነዚ ብቕዓት እዚ ዳርጋ የማልኣ እየን። ስለዚ ብዙሕ ጸገም ኣይኮነን።

Captureብብለንደር ዝተሳእለት ህድሞ። 

ብለንደር ግን ከመይ ጌርካ ኣብ ኮምፒተር ትጽዕኖ? ኣብ ዊንዶውስ ወይ ማክ ኦኤስ ዝጥቀማ ኮምፒዩተራት ንምጽዓኑ፣ መጀመርያ ናብ ናይ ብለንደር ወግዓዊ ድሕረ-ገጽ ብምኻድ ምውራዱ ይከኣል። ምስ ወረደ ልክዕ ከም ካልኦት ሶፍትዌራት ነቲ Blender(.x.x). msi (ኣብ ዊንዶውስ) ወይ ተመሳሳሊ ፋይል ብምኽፋት ናብ ኮምፒተር ምጽዓኑ ይከኣል። ኣብ ሊኑክስ ንምጽዓኑ ከኣ፣ ን ትጥቀመሉ ዓይነት ስርዓት ዝሰማማዕ ትእዛዝ ብምጽሓፍ ክጸዓን ይከኣል። ን ኣብ ኡቡንቱ(Ubuntu) ን ካልኦት ኣብኡ ዝምርኾሱን ስርዓታት ctrl+alt+T ብምጽቃትጥ terminal ምስከፈትና ነዚ ዝስዕብ ትእዛዝ ብምጽሓፍ ክንጽእኖ ንኽእል።

sudo apt-get install blender

ኣብ ኣርች ሉኑክስን (Arch-linux) ን ካልኦት ኣብኡ ዝምርኮሱን ስርዓታት ድማ ኣብ Terminal ነዚ ዝስዕብ ብምጽሓፍ ንጽዕኖ።

sudo pacman -S blender

ዕዉት ናይ ስራሕን ምዝንጋዕን ጊዚ እናተመነኹ፣ ብኻልእ ኣገዳሲ ዝብሎ ሶፍትዌር ክሳብ ንራኸብ፣ ሰላም። ንዝኾነ ሕቶን ርእይቶን ድሕር ኣይትበሉ።

 

 

Advertisements

An awsome free software for you

Whether you are doing a profesional 3D modeling or you are in it for fun, Blender is one of the best softwares out there. the fact that it is a cross platform and a totally free open source software makes it a perfect choice for everybody. blender runs practically in any computer. but to have more productivity out of it, you will probably need a computer that is not very old. a processor clock speed of 3GHz (prefferably multicore) or more,  a RAM of atleat 4 GB and a decent graphic card will do.

The good thing about Blender is that it can be used not only to do 3D modelling, but also rendering your model either as a still image or an animation. not only that though! Blender is also quite handy in editing videos.  all this can be done in a single software that is really easy to install. Installation is as easy as writting a simple comand in a linux terminal or a few clicks of the mouse.

 

CaptureA Hidmo model done by blender. this can then be animated however you want it to.

In Linux, To install Blender you can either go to the official website  and download it, or Just type the apropriate command in Terminal. for Ubuntu and its derivatives you just have to type(you can also do a copy – paste);

sudo apt-get install blender 

In Arch linux and its derivatives, the command is;

sudo pacman -S blender  

After typing the command; what remains is pressing enter and providing the password and installation will take seconds.

In windows and Mac OS just head to http://www.blender.org and download the package that suites your system, download it and install like you would with any new software. open the downloaded .exe/.msi (in case of windows) and keep clicking next until you are done. have fun doing whatever you like to do with it! see you with the next one.